top of page
Surveyor Engineer

บริการรังวัดที่ดิน

surveyor

     การให้บริการยื่นขอรับบริการข้อมูลต่าง ๆ รังวัดที่ดิน ของ RANGWAD เป็นช่องทางสื่อกลาง ระหว่าง ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการงานรังวัดที่ดินของภาคเอกชน ในการขอรับใบเสนอราคา การติดตามสถานะผลการรังวัด ของผู้ให้บริการงานรังวัดฯ บนระบบ Online เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลการรังวัดได้ ง่าย-รวดเร็ว-เป็นธรรม-ลดค่าใช้จ่าย-ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานการรังวัดภาคเอกชนที่ได้มีการศึกษา จัดทำขึ้นของ โครงการการศึกษาการกำหนดรูปแบบมาตรฐานสำนักงานและช่างรังวัดเอกชน เป็นการยกมาตรฐานงานรังวัดและความน่าเชื่อถือ การรังวัดภาคเอกชน ตาม พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 

        การให้บริการยื่นขอรังวัดที่ดิน เฉพาะเอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 (โฉนด : ตราครุฑสีแดง) เท่านั้น ในการขอสอบเขต-รวมโฉนด-แบ่งแยก      

"เพียงแค่ท่านคลิก สมัครใช้บริการได้เลย"

การสอบเขต , แบ่งแยก , รวมโฉนด คืออะไร

การแบ่งแยกที่ดิน (แบ่งแยก)

     คือ การแบ่งแยกที่ดินผืนใหญ่ ออกเป็นหลายๆแปลง ไม่ว่าจะแบ่งขาย มอบเป็นมรดกหรืออื่นๆ ต้องรังวัดที่ดินและทำการออกโฉนดที่ดินของแปลงที่แบ่งแยกใหม่ให้แก่เจ้าของที่ดิน      

การรวมแปลงที่ดิน (รวมโฉนด)

     คือ เจ้าของที่ดินได้ซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่ดินเดิมแล้วต้องการรวมที่ดินใหม่และเก่าเป็นที่เดียวกัน เป็นโฉนดฉบับเดียวกัน ต้องรังวัดที่ดินและทำการออกโฉนดที่ดินใหม่ให้แก่เจ้าของที่ดิน      

การตรวจสอบขอบเขตที่ดิน (สอบเขต)

     คือ หากเจ้าของที่ดินต้องการทราบว่าที่ดินมีเนื้อที่เท่าใด ตรงกับโฉนดหรือไม่หรือ กรณีมีการสูญหายของหมุดอาณาเขต ต้องรังวัดที่ดินเพื่อปักหมุดอาณาเขตใหม่กรณีที่สูญหาย และแก้ไขแนวอาณาเขตของที่ดินที่ทำการรังวัดใหม่ให้ถูกต้อง      

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page