top of page

ข่าวสาร

ข่าวสาร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

ยกระดับมาตราฐานและการให้บริการ ช่างรังวัดเอกชนทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภาระกิจจากภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ในงานรังวัดที่ดินให้กับภาคเอกชน จากกิจกรรมประชุมเสวนา "31 ปี กับ ทิศทางวิชาชีพช่างรังวัดเอกชน" จัดโดยกลุ่มผู้ประกอบการช่างรังวัดเอกชนทั่วประเทศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ได้การเสวนา โดยมีตัวแทน ผู้ใช้บริการงานรังวัดเอกชน+ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน กรมที่ดิน+ตัวแทนนักวิชาการ+ตัวแทนช่างรังวัดเอกชน หารือแนวทางที่จะพัฒนางานรังวัดอย่างยั่งยื่น และแนวทางการบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นไปที่การจัดทำมาตรฐานและการบริการช่างรังวัดเอกชน ในด้าน ราคา , สถานที่ , รูปลักษณ์ , การปรับปรุงกฏหมาย และการพัฒนาส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้งานบริการรังวัด สะดวก-รวดเร็ว-ลดค่าใช้จ่าย-ตรวจสอบได้

จากผลงานวิจัยสู่การพัฒนารังวัดเอกชนอย่างยั่งยื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กลุ่มสำนักงานช่างรังวัดเอกชนทั่วประเทศ ได้จัดทำ ระบบบริการและจัดการงานรังวัดที่ดินแบบออนไลน์ ที่เรียกว่า แอปพลิเคชัน "RANGWAD" ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นเครื่องมื่อ บริการประชาชนให้เข้าถึงบริการงานรังวัด,สำรวจ ได้ง่าย-สะดวก-รวดเร็ว-ประหยัดเวลา-ลดค่าใช้จ่าย

406089625_7245517538833508_8201282984561307437_n.jpg
406205612_7245526175499311_5669623005400468667_n.jpg
406110200_7245518688833393_3468857914637758996_n.jpg
406226377_7245524242166171_4970652750863709992_n.jpg
405826183_7245524065499522_201899921176640252_n.jpg

ข่าวสาร วันที่ 22-24 มิถุนายน 2566

ระบบบริการและจัดการงานรังวัดที่ดินแบบออนไลน์ "RANGWAD" ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) องค์การมหาชน โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ไปนำเสนอ ในงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : SITE 2023 Pitching : Innovation Based Enterprise - IBE หนึ่ง ในงานนวัตกรรม ด้านการให้บริการของประเทศไทย

วันที่ 19 ที่ผ่านมา ทีมงาน RANGWAD ได้รับเข้าร่วมกิจกรรม NIA Protfolio symposium ครั้งที่ 1 ครอบครัว NIA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (RSP) ในการระดมความคิดเห็นในการทำงานที่ผ่านมา และได้รับข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์โครงการ ของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

355476794_610617851164275_3741831406484020430_n.jpg
355661798_610617777830949_8146264688428020768_n.jpg
355478910_610617934497600_876509686044409923_n.jpg
355439533_610617794497614_5826400490210247176_n.jpg
bottom of page