top of page
Office Work

บริการงานสำรวจ

survey service

     ให้บริการงานสำรวจทุกประเภท โดย วิศวกร-ช่างรังวัด ที่มีใบอนุญาตและประสบการณ์ในการ สำรวจ ออกแบบ การวางหมุดเสาเข็ม งานโยธา งานก่อสร้าง หรืองานวางแผนโครงการ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย แม่นยำ พร้อมกับการแปลผลด้วยโปรแกรมที่น่าเชื่อถือสูง  

     1.  งานสำรวจทางอากาศ โดยใช้อากาศยานไร้นักบิน (UAV/Drone)

    2.  งานสำรวจใต้น้ำ โดยเครื่องวัดความลึกใต้น้ำ (HYDROGRAPHIC SURVEY)

    3.  งานสำรวจบนพื้นดิน โดยกล้องสำรวจ (Total Station) เครื่องสัญญาณพิกัดดาวเทียม (GNSS)

"เพียงแค่ท่านคลิก เรามีพาร์ทเนอร์พร้อมให้บริการท่านทั่วประเทศ"

ประเภทของงานสำรวจ

เล่นกับโดรน

งานสำรวจทางอากาศ

ผู้ชายปฏิบัติการ Drone

งานสำรวจใต้น้ำ

วิศวกรรังวัด

งานสำรวจพื้นดิน

สถานที่ก่อสร้าง

งานสำรวจเพื่อก่อสร้าง

@ช่างรังวัดเอกชนโคราช @ช่างรังวัดเอกชนชัยภูมิ @ช่างรังวัดเอกชน @ช่างรังวัด @สอบถามราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดินทั่วประเทศ @รังวัดที่ดิน @สชอ. @RANGWAD @ช่างรังวัดเอกชนสุราษฏร์ @ช่างรังวัดเอกชนบุรีรัมย์ @ช่างรังวัดเอกชนกรุงเทพ  @ช่างรังวัดเอกชนอีสาน @ช่างเอกชน @ช่างรังวัดที่ดิน

@แบ่งแยกที่ดิน @สอบเขตที่ดิน @รวมโฉนดที่ดิน @ยื่นจัดสรร @ใบอนุญาตจัดสรร @ผังจัดสรร @ราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดิน @ช่างวัดที่ดิน @ที่ดิน

ตัวอย่างงานสำรวจพื้นที่

Ex : ผู้ใช้บริการ ไม่ทราบว่าโฉนดที่ดิน อยู่ตำแหน่งไหน และสภาพที่ดินตรวจสอบไม่ได้ :
                  จากการสำรวจพื้นที่โฉนดที่ดิน เลขที่ xxxx อ.xxxx จ.xxxx
กรณีเปรียบเทียบจากระวางโฉนดที่ดิน และ ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส.3ก.)
สีเขียว  คือ   นาง AAA นามสกุล BBB นำชี้ตามการครอบครอง เนื้อที่ประมาณ 6-0-47 ไร่
สีแดง   คือ   นาง AAA นามสกุล BBB นำชี้ตาม โฉนดที่ดินเลขที่xxxx อ.xxxx จ.xxxx เนื้อที่ประมาณ 6-3-57 ไร่

ทำงานสำรวจพื้นที่ ในการแก้ปัญหาผู้ใช้บริการ "ไม่รู้ว่าตำแหน่งโฉนดที่ดินอยู่ตรงไหน"

1.การตรวจสอบจากระวาง นส.3ก.

2.การตรวจสอบจากระวาง โฉนดที่ดิน

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (4).jpg

รูประวางโฉนดที่ดิน

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ.jpg

ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส.3ก.)

รูประวางโฉนดที่ดิน

รูประวาง นส.3ก.

@ช่างรังวัดเอกชนโคราช @ช่างรังวัดเอกชนชัยภูมิ @ช่างรังวัดเอกชน @ช่างรังวัด @สอบถามราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดินทั่วประเทศ @รังวัดที่ดิน @สชอ. @RANGWAD @ช่างรังวัดเอกชนสุราษฏร์ @ช่างรังวัดเอกชนบุรีรัมย์ @ช่างรังวัดเอกชนกรุงเทพ  @ช่างรังวัดเอกชนอีสาน @ช่างเอกชน @ช่างรังวัดที่ดิน

@แบ่งแยกที่ดิน @สอบเขตที่ดิน @รวมโฉนดที่ดิน @ยื่นจัดสรร @ใบอนุญาตจัดสรร @ผังจัดสรร @ราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดิน @ช่างวัดที่ดิน @ที่ดิน

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page