top of page
Aerial View of a Suburb

บริการออกแบบ-ยื่นขออนุญาต จัดสรร

residential

planning

          บริการออกแบบโครงการจัดสรรและยื่นขออนุญาตจัดสรร เป็นบริการที่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการ เริ่มต้นการประกอบอาชีพอสังหาริมทรัพย์ หรือ เจ้าของโครงการจัดสรร โดยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง-ภาษีอากร-การออกแบบ-การรังวัด-การประเมินโครงการ-การตลาด โดยทีมงาน  "นักกฏหมาย-สถาปนิก-วิศวกร-ช่างรังวัด-นักบัญชี-นักการตลาด" One-Stop-Service ที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและปฎิบัติงานจริง  โดยทีมงาน RANGWAD จะเป็นผู้ดำเนินการให้คำปรึกษาตลอดโครงการ หรือ ทำการแทนตั้งแต่การออกแบบ จัดเตรียมเอกสาร ยื่นขอจัดสรร ก่อสร้าง การตรวจสอบแผนผังโครงการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง นำเอกสารข้อมูลต่างๆยื่นกับสำนักงานที่ดิน หรือ หน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เป็นตัวช่วยให้ท่าน ทั้ง สะดวก-ประหยัดเวลา-ถูกต้อง ในรูปแบบ Online-Onsite  ตามความต้องการและเหมาะสม

"อุ่นใจกว่า เมื่อใช้บริการผ่าน RANGWAD"

รูปแบบของการจัดสรร

ย่านที่อยู่อาศัย

ขนาดเล็กพิเศษ

shutterstock_715534852-Citra-Harmoni-housing-complex-in-Sidoarjo-East-Java-Indonesia.jpg

ขนาดเล็ก

มุมมองทางอากาศของชานเมือง

ขนาดกลาง

บ้านชานเมือง

ขนาดใหญ่

@ช่างรังวัดเอกชนโคราช @ช่างรังวัดเอกชนชัยภูมิ @ช่างรังวัดเอกชน @ช่างรังวัด @สอบถามราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดินทั่วประเทศ @รังวัดที่ดิน @สชอ. @RANGWAD @ช่างรังวัดเอกชนสุราษฏร์ @ช่างรังวัดเอกชนบุรีรัมย์ @ช่างรังวัดเอกชนกรุงเทพ  @ช่างรังวัดเอกชนอีสาน @ช่างเอกชน @ช่างรังวัดที่ดิน

@แบ่งแยกที่ดิน @สอบเขตที่ดิน @รวมโฉนดที่ดิน @ยื่นจัดสรร @ใบอนุญาตจัดสรร @ผังจัดสรร @ราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดิน @ช่างวัดที่ดิน @ที่ดิน

การจัดสรรที่ดินคืออะไร

            การจำหน่ายที่ดินโดยมีการแบ่งแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน การจัดสรรที่ดินจะต้องมีระบบสาธารณูปโภค ถนน น้ำ และไฟฟ้าเข้าถึง พร้อมมีพื้นที่ส่วนกลางไม่น้อยกว่า 5% ของพื้นที่ขาย การจัดสรรที่ดินเพื่อจำหน่ายพร้อมอาคาร ที่ดินแปลงย่อย จะต้องมีขนาดและเนื้อที่ของที่ดิน ดังนี้

บ้านเดี่ยว

ที่ดินแต่ละแปลงต้องมีความกว้าง ความยาวไม่ต่ำกว่า 10 เมตร เนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา หากไม่ได้ขนาดดังกล่าว ต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 60 ตารางวา ตัวบ้านต้องห่างจากเขตที่ดินทุกด้านไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

บ้านแฝด

ที่ดินแต่ละแปลงต้องมีความกว้าง ความยาวไม่ต่ำกว่า 8 เมตร เนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 35 ตารางวา ตัวบ้านด้านที่ไม่ติดกันต้องห่างจากเขตที่ดินด้านละไม่ต่ำกว่า 2 เมตร และด้านหน้าเว้น 3 เมตร

บ้านแถว

ที่ดินแต่ละแปลงต้องมีความกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร เนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 16 ตารางวา ด้านหน้าเว้น 3 เมตรด้านหลังต้องห่างจากเขตที่ดินไม่ต่ำกว่า 2 เมตร การเว้นช่องว่างระหว่างแปลงที่ดิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

@ช่างรังวัดเอกชนโคราช @ช่างรังวัดเอกชนชัยภูมิ @ช่างรังวัดเอกชน @ช่างรังวัด @สอบถามราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดินทั่วประเทศ @รังวัดที่ดิน @สชอ. @RANGWAD @ช่างรังวัดเอกชนสุราษฏร์ @ช่างรังวัดเอกชนบุรีรัมย์ @ช่างรังวัดเอกชนกรุงเทพ  @ช่างรังวัดเอกชนอีสาน @ช่างเอกชน @ช่างรังวัดที่ดิน

@แบ่งแยกที่ดิน @สอบเขตที่ดิน @รวมโฉนดที่ดิน @ยื่นจัดสรร @ใบอนุญาตจัดสรร @ผังจัดสรร @ราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดิน @ช่างวัดที่ดิน @ที่ดิน

วิดีโอแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรและที่ดิน

ทางรอดผู้จัดสรรที่ดินรายเล็ก

ข้อผ่อนปรนของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ๕ ประการ ข้อแนะนำสำหรับผุ้ประกอบการรายเล็กที่พึ่งจะหันมาทำในเรื่องของการจัดสรร มีอะไรควรที่ต้องรู้ก่อนจะลงทุนในเรื่องของการจัดสรมีอะไรบ้าง ดูคลิปนี้ครับ

ที่ดินติดชลประทาน

ที่ดินติดคลองชลประทาน เราต้องขออนุญาต หน่วยงานไหน ในการทำเรื่องและจะต้องมีอะไรบ้าง อาทิเช่นเอกสารที่จะต้องเตรียมเป็นพิเศษ ดูคลิปนี้ครับ

ก่อนซื้อที่ดิน ความจำเป็นในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ

การซื้อที่ดินแต่ละครั้งหากประชาชนไม่ตรวจสอบเอกสารหรือโฉนดที่ดินอาจจะเสี่ยงต่อตัวท่านเอง หรือแม้กระทั่งไม่รู้จักที่ดินที่จะซื้ออาจจะทำให้ท่านต้องเสียใจภายหลัง ดูคลิปนี้ครับ

ผลงานจัดสรรของเรา

ขั้นตอนการทำงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.dol.go.th

bottom of page