top of page

VISION

พันธกิจองค์กร 

1. จัดทำมาตรฐานงานสำรวจและงานรังวัดเอกชน ให้เป็นที่ย่อมรับของประชาชน

2. ส่งเสริมและยกระดับ การประกอบวิชาชีพรังวัดเอกชนและงานสำรวจ ในทุกมิติ

5. พัฒนาระบบการบริการงานสำรวจและรังวัดเอกชน แบบ Offline-Online 

4. จัดทำระบบตรวจสอบการทำงานของรังวัดเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

3. การจัดทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้กับช่างสำรวจ-รังวัดเอกชน

6. การนำเทคโนโลยีด้านการสำรวจ และ Big Data มาใช้ในการทำงานทุกมิติ 

Business Partners at Work

ABOUT US

MISSION

 "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริการ-มาตรฐาน

งานรังวัดภาคเอกชนและงานสำรวจ

แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยี และธรรมาภิบาลทุกมิติ "

วิสัยทัศน์องค์กร

Group Discussion

ABOUT RANGWAD

เกี่ยวกับโครงการ-งานรังวัดเอกชนอิเล็กทรอนิกส์

      กว่า 32 ปีที่ผ่านมาของ พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 ถือกำเนิดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระกิจของราชการและเป็นทางเลือกให้ประชาชนเข้าใช้บริการงานด้านรังวัดที่ดิน เนื่องจากความต้องการแบ่งแยก สอบเขต รวมโฉนดที่ดิน มีปริมาณมากขึ้นทุกปี  ทำให้ประชาชนต้องรอคิวการรังวัดนาน การรังวัดเอกชนถือเป็นทางเลือกมิติใหม่ของประชาชน ตลอดจนการให้การบริการด้านงานสำรวจที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว และเครื่องมือการรังวัดที่ทันสมัย

    การรังวัดภาคเอกชน ต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (สชอ.) ต่อ สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน กรมที่ดิน  ตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของ พรบ.ช่างรังวัดเอกชน 2535 สำนักงานรังวัดเอกชนที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าว มีหน้าที่และสิทธิ์ ในการรังวัดชอบด้วยกฎหมาย เหมือนกับ สำนักงานที่ดิน ตามกฏหมายการรังวัดทุกประการ 

   ยุคปัจจุบันทุกคนไม่สามารถปฎิเสธการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กรทั้ง ภาครัฐ เอกชน ล้วนแล้วมีการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และสามารถแข่งขันได้  

    จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ รังวัดเอกชน จึงได้จัดทำโครงการการบริการรังวัดแบบ Online-Offline  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการง่าย รวดเร็ว ผ่านระบบ Application พร้อมยังตรวจสอบสถานะการทำงานของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ได้ง่าย ไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่า บริการที่ดีกว่า และมีบริการให้คำปรึกษาด้านรังวัด สำรวจ จัดสรร ครบวงจรทึ่สุดในประเทศไทย 

ดร. อภัย ชาภิรมย์

หัวหน้าโครงการ สนง.ช่างรังวัดเอกชนอิเล็กทรอนิกส์

@ช่างรังวัดเอกชนโคราช @ช่างรังวัดเอกชนชัยภูมิ @ช่างรังวัดเอกชน @ช่างรังวัด @สอบถามราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดินทั่วประเทศ @รังวัดที่ดิน @สชอ. @RANGWAD @ช่างรังวัดเอกชนสุราษฏร์ @ช่างรังวัดเอกชนบุรีรัมย์ @ช่างรังวัดเอกชนกรุงเทพ  @ช่างรังวัดเอกชนอีสาน @ช่างเอกชน @ช่างรังวัดที่ดิน

@แบ่งแยกที่ดิน @สอบเขตที่ดิน @รวมโฉนดที่ดิน @ยื่นจัดสรร @ใบอนุญาตจัดสรร @ผังจัดสรร @ราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดิน @ช่างวัดที่ดิน @ที่ดิน

TEAM RANGWAD

ทีมงานที่ปรึกษา

18412-[Converted].jpg

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ

รูป อจ.กิตติ.jpg

ดร.กิตติ แก้วเขียว

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการตลาด

224284.jpg

นายศักดิ์สรรค์ ชาวสามทอง

ที่ปรึกษาโครงการด้านกฏหมาย

11(1).png

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและกฏหมาย

นายตรีวิทย์  นันทนพงศ์

Team 3

นายอนันต์ ศรีเดช

ที่ปรึกษาด้านสำรวจและรังวัด

1.png

ที่ปรึกษาด้านการอบรมและพัฒนา

นายเกรียงไกร ศรีฟ้า 

S__11968545_edited_edited.jpg

ผศ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์

ที่ปรึกษาด้านอากาศยานไร้คนขับ

อจ_edited.jpg

ผศ.ดร.สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ดิน

Sharpen More.png

ดร.อภัย ชาภิรมย์

2.png

อภินพ อธิสุมงคล

Team 2

นายกฤษดา วงษ์ประดิษฐ์

4.png

ศุภชัย วงษ์การินทร์

รูป ตรีวิมย์.jpg

นายตรีวิทย์  นันทนพงศ์

1.png

นายเกรียงไกร ศรีฟ้า 

3.png

ประทีป เทียนขาว

Untitled design.png

นิมิตร ไพศาลศักดิ์

สชอ.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์

TEAM RANGWAD

ทีมงานสำนักงานช่างรังวัดเอกชนอิเล็กทรอนิกส์

สชอ.คีรีขันธ์ การรังวัด

สชอ.ยูเอสเอส เซอร์เวย์

สชอ.บุรีรัมย์การรังวัด

@ช่างรังวัดเอกชนโคราช @ช่างรังวัดเอกชนชัยภูมิ @ช่างรังวัดเอกชน @ช่างรังวัด @สอบถามราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดินทั่วประเทศ @รังวัดที่ดิน @สชอ. @RANGWAD @ช่างรังวัดเอกชนสุราษฏร์ @ช่างรังวัดเอกชนบุรีรัมย์ @ช่างรังวัดเอกชนกรุงเทพ  @ช่างรังวัดเอกชนอีสาน @ช่างเอกชน @ช่างรังวัดที่ดิน

@แบ่งแยกที่ดิน @สอบเขตที่ดิน @รวมโฉนดที่ดิน @ยื่นจัดสรร @ใบอนุญาตจัดสรร @ผังจัดสรร @ราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดิน @ช่างวัดที่ดิน @ที่ดิน

bottom of page